Tra cứu văn bản

1.681 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
23

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
24

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
25

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
26

Kế hoạch 267/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
27

Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Kế hoạch 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên đại bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
29

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
30

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
31

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
32

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện Thành phố Hà Nội năm 2012

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
34

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
35

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
36

Công văn 1138/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
37

Kế hoạch 1757/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
38

Kế hoạch 1326/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
39

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
40

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về