Tra cứu văn bản

1.948 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
06

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
07

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
11

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
13

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
14

Kế hoạch 8030/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
15

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
16

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Kế hoạch 2724/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, COVID-19 Tải về