Tra cứu văn bản

1.681 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội


- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm:
a) Bộ Tư lệnh Thủ đô: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020


- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015 của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đã được chỉ ra tại báo cáo Sơ kết giai đoạn I (Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh).
- Gắn kết công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và của UBND các huyện, thành phố; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2016

Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các Sở, ban, ngành; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
Nơi nhận:
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- BCĐ LNHNQT về Kinh tế;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
06

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
07

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
5. Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020 trên địa bàn Thành phố; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
11

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

(Biểu tổng hợp phân công nhiệm vụ chi tiết kèm theo)
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND Thành phố (gửi Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp)./.
Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Chủ đầu tư
Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan
Năm 2022
19
Cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
13

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023

___________
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”; Công điện số 513/CĐ-VPCP ngày 19/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế; Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; Chương trình số 4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND Thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023;

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
14

Kế hoạch 8030/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

____________
Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam, cụ thể như sau:

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
15

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
16

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"

MỘT SỐ ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 04-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố)
TT
Tên Đề án/Kế hoạch
Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ.c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025"

“PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO PHÚC LỢI XÃ HỘI, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN THỦ ĐÔ GIAI/ĐOẠN 2021-2025”
(Kèm theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội)
TT
Nội dung
Cơ quan ban hành

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

- TT. TU, TT. HĐND;
- CT, PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UB MTTQVN TP và các đoàn thể;
- BCĐ TP COVID-19;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Kế hoạch 2724/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

___________
Số: 2724/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, COVID-19 Tải về