Tra cứu văn bản

1.722 kết quả chứa từ khóa: 66/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (gửi Sở Công Thương để tổng hợp chung)./.
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia về HNQT;
- TT: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.
Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47- Vì hòa bình năm 2021

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
06

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 3 năm 2013 - 2015 (thuộc Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 26/05/2011 về chương trình chỉnh trang đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015)

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/5/2011 của UBND Thành phố về phê duyệt danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn năm 2011- 2015; đề xuất điều chỉnh của các chủ đầu tư;

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
08

Kế hoạch 165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Giao Công an Thành phố phối hợp Văn phòng UBND Thành phố giúp UBND Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
09

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quyết định số 08/QĐ-BCT ngày 04/01/2019 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội; Các văn bản của UBND Thành phố: Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013; Đề án: “Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 như sau:

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, mừng xuân mới Giáp Ngọ năm 2014 và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014)

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 24/11/2003 của UBND Thành phố về việc tổng vệ sinh toàn Thành phố; Chỉ thị số 16/2005/CT-UB ngày 7/6/2005 của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/5/2011 của UBND thành phố về chương trình chỉnh trang đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015; Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND Thành phố về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 2560/QĐ- UBND ngày 15/12/2008 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức và quản lý Lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 94/2009/QĐ- UBND ngày 24/8/2009 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 141/ KH-UBND ngày 6/11/2012 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 7/11/2013 về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay.

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Chủ đầu tư
Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan
Năm 2022
19
Cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
12

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025"

“PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO PHÚC LỢI XÃ HỘI, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN THỦ ĐÔ GIAI/ĐOẠN 2021-2025”
(Kèm theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội)
TT
Nội dung
Cơ quan ban hành

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, các tổ chức thành viên và các ngành, đoàn thể Thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện qua (Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, số 35 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội); Điện thoại: Fax: (04)37759839 Email: ccvsattp_soyt@hanoi.gov.vn) theo quy định./.

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020

- Tổ chức vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đoàn thể Thành phố và yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nội dung tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi UBND Thành phố (qua Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp chung) khi kết thúc các hoạt động./.

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

---------------
Số: 251/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Đ/c Bùi Văn Nam, Thứ trưởng BCA;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, PCT TT UBND TP;
- Đ/c Ngô Văn Quý, PCT UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Doãn Toản, PCT UBND TP; (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Xuất nhập cảnh Tải về
18

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy; Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố; Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 14/11/2016 của UBND Thành phố về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/04/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
19

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2018

-------
Số: 84/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

-------
Số: 66/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về