Tra cứu văn bản

563 kết quả chứa từ khóa: 640/TCT-TNCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 640/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc xác định tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

-------
Số: 640/TCT-TNCN
V/v:Vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Công văn 640/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
03

Công văn 4751/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

-------
Số: 4751/TCT-TNCN
V/v: Xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Công văn 4655/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

-------
Số: 4655/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Công văn 4571/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ

-------
Số: 4571/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Công văn 3850/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

- Như trên;
- Vụ PC, Cục CNTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Công văn 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài

-------
Số: 3662/TCT-TNCN
V/v: Hoàn thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Công văn 3613/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

-------
Số: 3613/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 3548/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 3545/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:
Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động xin cấp phép được công ty chi trả là trách nhiệm của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (không phải là lợi ích của người lao động) và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Các khoản chi mà Doanh nghiệp chi trả thay cho cá nhân người lao động thì các khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 3293/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

-------
Số: 3293/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 3141/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

-------
Số: 3141/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 2668/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là bất động sản

- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Công văn 2465/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

-------
Số: 2465/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 2429/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Sau đó Văn phòng tổng hợp số tiền thuê nhà được xác định như nêu trên với khoản tiền lương (GROSS) mà người lao động được nhận để tính ra số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp trong kỳ.
Tổng cục Thuế thông báo để VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 2428/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước

-------
Số: 2428/TCT-TNCN
Về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Công văn 2249/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-------
Số: 2249/TCT-TNCN
V/v: Kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 1802/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

-------
Số: 1802/TCT-TNCN
V/v: Xác định bệnh hiểm nghèo.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 1841/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ TTHT, CST (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 1840/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp

-------
Số: 1840/TCT-TNCN
V/v: Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với một số khoản phụ cấp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về