Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.137 kết quả chứa từ khóa: 6028/BNV-CCCV
01

Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

02

Thông tư 09/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

03

Thông tư 08/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

04

Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 01/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

05

Thông tư 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 01/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

06

Thông tư 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

07

Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

08

Công văn 6028/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

09

Công văn 2081/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 23/07/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

10

Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2019

11

Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2019

12

Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

13

Thông tư 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 19/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

14

Thông tư 12/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

15

Thông tư 11/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

16

Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

17

Thông tư 10/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

18

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

19

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

20

Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 31/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

Vui lòng đợi
dma