Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

22 kết quả chứa từ khóa: 5954/BNV-TCBC
01

Công văn 5954/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 3014/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

03

Công văn 2870/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

04

Công văn 5470/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 13/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

05

Công văn 2768/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 26/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

06

Công văn 03/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/01/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

07

Công văn 2591/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 10/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

08

Công văn 1659/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc xây dựng, hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 15/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

09

Công văn 5873/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 14/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

10

Công văn 4536/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 06/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

11

Công văn 4124/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo về chuyển các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp Nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 09/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

12

Công văn 5469/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp phó

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 22/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

13

Công văn 5430/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về biên chế công chức, viên chức năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 18/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

14

Công văn 5102/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo biên chế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 28/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

15

Công văn 3286/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 17/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

16

Công văn 4181/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 15/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

17

Công văn 3835/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của Bộ, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/11/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

18

Công văn 1619/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang ở địa phương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 02/06/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

19

Công văn 602/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị Quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị Quyết số 092003/NQ-CP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 23/03/2004

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2004

20

Công văn 2146/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn bộ phận đầu mối về hợp tác kinh tế quốc tế ở các bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 10/09/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2003

Vui lòng đợi