Tra cứu văn bản

2.871 kết quả chứa từ khóa: 5399/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 788/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

-------
Số: 788/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
42

Công văn 564/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

-------
Số: 564/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
43

Công văn 514/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

-------
Số: 514/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
44

Công văn 482/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
45

Công văn 483/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC, Vụ CST(BTC)
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
46

Công văn 437/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
47

Công văn 325/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
48

Công văn 323/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
49

Công văn 324/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

-------
Số: 324/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
50

Công văn 326/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

-------
Số: 326/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
51

Công văn 185/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Đối với việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp Chủ dự án thành lập Ban quản lý dự án hay Ban quản lý hợp phần dự án để thực hiện dự án, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 2038/TCT-CS ngày 22/5/2019 (đính kèm).
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà nội căn cứ hồ sơ thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
52

Công văn 183/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
53

Công văn 182/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC - BTC;
- VụPC-TCT;
- Website -TCT;
- Lưu: VT, CS (3)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
54

Công văn 69/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

-------
Số: 69/TCT-CS
V/v Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
55

Công văn 70/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
56

Công văn 03/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo hóa đơn

- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK-TCT;
- Website TCT;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
57

Công văn 02/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Do tại công văn số 2425/CT-TTKT4 ngày 09/07/2019 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng không nêu rõ khoản tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển mà Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng nhận từ Công ty TNHH Misubishi Việt Nam được quy định bằng hình thức hợp đồng hay thỏa thuận ký giữa hai bên, mục đích của khoản hỗ trợ này là gì, do đó đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định nêu trên, nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 208/TCT-DNL ngày 17/01/2017 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
58

Công văn 5443/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

-------------
Số: 5443/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
59

Công văn 5398/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ TTKT, Vụ KTNB (TCT);
- Website (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
60

Công văn 5375/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT 5375/TCT-CS2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về