Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

98 kết quả chứa từ khóa: 5233/BHXH-CSXH
01

Công văn 5233/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

02

Công văn 265/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

03

Công văn 384/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

04

Công văn 5055/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 13/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

05

Công văn 4184/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 22/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

06

Công văn 3162/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 27/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

07

Công văn 2696/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/07/2017

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 29/06/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

08

Công văn 998/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 27/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

09

Công văn 625/BHXH-CSXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 01/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

10

Công văn 67/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 07/01/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

11

Công văn 5424/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 31/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

12

Công văn 3222/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 27/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

13

Công văn 1201/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 10/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

14

Công văn 538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 14/02/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

15

Công văn 5467/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện thu và giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/05/2013

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 31/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

16

Công văn 2017/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 09/06/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

17

Công văn 1683/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 20/05/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

18

Công văn 3680/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 18/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

19

Công văn 2786/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 18/07/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

20

Công văn 1270/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP và Nghị định 34/2009/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 11/05/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

Vui lòng đợi