Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2.131 kết quả chứa từ khóa: 4849/QĐ-BNN-TCCB
01

Quyết định 4849/-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 4201/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 04/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

03

Quyết định 4173/-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 31/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

04

Quyết định 3986/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 21/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

05

Quyết định 3919/-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

06

Quyết định 3499/-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 11/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

07

Quyết định 3493/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 10/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

08

Thông báo 4842/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

09

Quyết định 2673/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/6/2019; Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

10

Quyết định 2474/-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 27/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

11

Quyết định 2460/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

12

Quyết định 773/-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

13

Quyết định 2087/-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

14

Quyết định 2022/-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

15

Quyết định 1888/-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

16

Quyết định 1886/-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

17

Quyết định 1821/-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

18

Quyết định 1511/-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

19

Quyết định 1312/-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

20

Quyết định 1151/-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

Vui lòng đợi