Tra cứu văn bản

1.785 kết quả chứa từ khóa: 48/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)
TT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

LẬP HỒ SƠ, KHÁM, QUẢN LÝ SỨC KHỎE TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ về quản lý sức khỏe toàn dân, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Đối với dự án mới đủ thủ tục thuộc các huyện (chưa được bố trí vốn những năm trước đây) thì chỉ bố trí kế hoạch vốn khi có chỉ đạo của UBND Thành phố.
8. Đối với các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (quy mô dưới 5000m2):
- Căn cứ Quyết định số 7499/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố, UBND cấp huyện chủ động lập kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ năm 2014 theo quy định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thành phố.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Kế hoạch 265/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến nông Thành phố Hà Nội năm 2022

- Bộ NN và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Nguyễn Mạnh Quyền;
- Các Sở, ngành; NN&PTNT, TC, KH&ĐT, KH&CN, TTXTĐTTMDL; KBNN TP;
- UBND các huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VXNV (V).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

1 Khoản 2, Điều 13 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.
2 Khoản 1 Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.
3 Khoản 6 Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng thuộc Thành ủy;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

_________________
Trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bài bản, quyết liệt, khoa học và kịp thời. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 đã giúp cho Thành phố kiềm chế được đà lây lan của dịch bệnh.
Tuy nhiên hiện nay, mỗi ngày Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao (60-80 ca mắc mới/ngày) đặc biệt đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

20
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2021 - 2025.
Giao thông nội đô
Sở Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

-------
Số: 114/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

_______
Số: 174/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025"

- Ủy ban Dân tộc (Để b/c);
- Thành ủy; UBND Thành phố (Để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (Để b/c);
- PCTTT UBND Nguyễn Văn Sửu (Để b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội;

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, các tổ chức thành viên và các ngành, đoàn thể Thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện qua (Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, số 35 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội); Điện thoại: Fax: (04)37759839 Email: ccvsattp_soyt@hanoi.gov.vn) theo quy định./.

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố như: Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/8/2016 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND Thành phố về triển khai, thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020...vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị; vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện Chương trình.

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tổ chưc triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố./.
Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
18

Kế hoạch 252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

-------------
Số: 252/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

---------------
Số: 251/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020


- Tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi tròn 100 tuổi (theo ủy quyền tại Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND Thành phố); trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND Thành phố cho người cao tuổi tròn 90 tuổi (theo ủy quyền tại Quyết định số 7137/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND Thành phố) đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đảm bảo trang trọng, chu đáo, tiết kiệm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về