Tra cứu văn bản

1.336 kết quả chứa từ khóa: 48/2013/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 48/2013/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03
04

Nghị định 48/2018/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo, Bảo hiểm Tải về
05

Nghị định 207/2013/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Nghị định 92/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Nghị định 150/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Nghị định 64/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Nghị định 97/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Nghị định 28/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Nghị định 45/2016/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính Tải về
12

Nghị định 126/2015/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Nghị định 67/2015/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Vi phạm hành chính, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Nghị định 48/2015/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Nghị định 43/2014/-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Nghị định 221/2013/-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
17

Nghị định 218/2013/-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Nghị định 201/2013/-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Nghị định 195/2013/-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Nghị định 193/2013/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về