Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 4224/QĐ-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4224/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về