Tra cứu văn bản

1.791 kết quả chứa từ khóa: 42/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

----------
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, với các nội dung như sau:

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
02

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình giảm nghèo Thành phố Hà Nội năm 2014

----------------
Số: 42/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Chủ đầu tư
Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan
Năm 2022
19
Cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
08

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

1 Khoản 2, Điều 13 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.
2 Khoản 1 Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.
3 Khoản 6 Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

- TT. TU, TT. HĐND;
- CT, PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UB MTTQVN TP và các đoàn thể;
- BCĐ TP COVID-19;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

20
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2021 - 2025.
Giao thông nội đô
Sở Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

_________________
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan về công tác đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
12

Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

---------------
Số: 42/KH-HĐBCQG
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025"

PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND TP Hà Nội)
_____________________________
STT
Nội dung công việc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Kế hoạch 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020

4
UBND Quận Nam Từ Liêm
340/UBND-KT ngày 04/3/2020
X
Đồng ý

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

b) Chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề
- Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND Thành phố về phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp.
- Giáo trình do đơn vị tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn xây dựng theo khung chương trình đào tạo được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 22/6/2017. Học liệu dạy nghề đơn vị đào tạo phải bố trí đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 27/10/2017.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tổ chưc triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố./.
Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020


- Tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi tròn 100 tuổi (theo ủy quyền tại Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND Thành phố); trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND Thành phố cho người cao tuổi tròn 90 tuổi (theo ủy quyền tại Quyết định số 7137/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND Thành phố) đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đảm bảo trang trọng, chu đáo, tiết kiệm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
18

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

--------------
Số: 42/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

- TT TU; HĐNDTP;
- Đ/c CT UBND Thành phố; (Để báo cáo)
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể;

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với các địa phương, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố theo đúng chỉ đạo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, các văn bản của Trung ương, Thành phố và Kế hoạch này.

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về