Tra cứu văn bản

787 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
22

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
24

Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
26

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27
28

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

Lĩnh vực: Xây dựng, Lĩnh vực khác Tải về
29

Chỉ thị 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Lĩnh vực: Chính sách, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
30

Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
32

Chỉ thị 15/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
33

Chỉ thị 40/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Chỉ thị 38/2006/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
35

Chỉ thị 25/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
36

Chỉ thị 14/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
37

Chỉ thị 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
38

Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
39

Chỉ thị 18/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
40

Chỉ thị 15/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Lĩnh vực: Chính sách Tải về