Tra cứu văn bản

787 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

_______
Số: 40/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018)

-------
Số: 40/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
03

Công văn 4210/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40/CT-TTg). Để đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

__________
Số: 16/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

____________
Số: 15/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Chỉ thị 40/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sâu sát việc thực hiện có kết quả các giải pháp và nhiệm vụ về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp quy định tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 09/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và số 27/2003/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2003 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
07

Chỉ thị 40/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2004/CT-TTG
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ, BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
Đường Hồ Chí Minh là trục dọc xuyên Việt phía Tây nước ta, là tuyến đường quan trọng để phát triển một vùng đất đai rộng lớn, giàu tiềm năng của Tổ quốc, tạo điều kiện về kết cấu hạ tầng giao thông để thực hiện quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, góp phần phân bố lại lao động, dân cư, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
08

Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 14/2001/CT-TTG
NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
SỐ 40/2000/QH10 CỦA QUỐC HỘI

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
09

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/1998/CT-TTG
NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
Trong những năm qua, công tác cấp nước tại các đô thị nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các thành phố, thị xã đều đã có dự án đầu tư hệ thống cấp nước bằng nguồn vốn nước ngoài hoặc trong nước, nhờ vậy, tình hình cấp nước tại các đô thị đã được cải thiện đáng kể.

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
10

Quyết định 40/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2000/QĐ-TTG
NGÀY 27THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

đ) Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù:
Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg và Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2021 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, yêu cầu các cơ quan, đơn vị này báo cáo cụ thể tiến độ, nội dung trình các cấp thẩm quyền về các giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27- NQ/TW; báo cáo số tiết kiệm chi thường xuyên trong các năm 2021-2022; đánh giá đầy đủ nguồn thu - nhiệm vụ chi trong năm hiện hành và dự kiến năm kế hoạch, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo các cấp thẩm quyền cùng thời điểm xây dựng dự toán NSNN.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long

____________
Số: 36/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

--------------
Số: 04/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát, nhất là vào thời điểm cuối năm; chỉ đạo đơn vị chức năng, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công điện số 1685/CĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2019 về bảo đảm an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2020.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên

-------
Số: 18/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
17

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

-------
Số: 04/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

4 Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu lại nền kinh tế gồm: (i) tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; (ii) cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công; (iii) phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; (iv) hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; (v) hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
19

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

-------
Số: 24/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

- Có các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
- Khẩn trương lập kế hoạch cụ thể vốn hỗ trợ cho các Chương trình nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về