Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

970 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
01

Quyết định 3780/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 877/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 31/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

03

Quyết định 818/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

04

Quyết định 587/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 09/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

05

Quyết định 508/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025)

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về

Ban hành: 03/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

06

Quyết định 402/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 25/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

07

Quyết định 131/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

08

Quyết định 99/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 21/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

09

Quyết định 18/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 08/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

10

Quyết định 4111/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Đầu tư; Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

11

Quyết định 4099/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

12

Quyết định 3951/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 30/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

13

Quyết định 3937/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

14

Quyết định 3940/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

15

Quyết định 3810/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

16

Quyết định 3712/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch chiến lược của ASEAN về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp đến năm 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

17

Quyêt định 3682/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

18

Quyết định 3523/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 25/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

19

Quyết định 3461/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

20

Quyết định 3460/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Ứng dụng đường sắt

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

Vui lòng đợi