Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.094 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3780/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 2153/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

03

Quyết định 1565/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 10/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

04

Quyết định 1541/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 08/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

05

Quyết định 1418/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

06

Quyết định 1382/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

07

Quyết định 1383/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

08

Quyết định 1100/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 28/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

09

Quyết định 961/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 10/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

10

Quyết định 943/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

11

Quyết định 877/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 31/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

12

Quyết định 818/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

13

Quyết định 686/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

14

Quyết định 632/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

15

Quyết định 614/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

16

Quyết định 615/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

17

Quyết định 616/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

18

Quyết định 617/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giàn cố định trên biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

19

Quyết định 587/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 09/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

20

Quyết định 548/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 06/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

Vui lòng đợi