Sắp xếp theo:
01

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

02

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

03

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

04

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

05

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

06

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

07

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018