Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.317 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/TT-NHNN
01

Thông tư 37/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 30/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

02

Thông tư 21/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

03

Thông tư 23/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

04

Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 15/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

05

Thông tư 14/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

06

Thông tư 13/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

07

Thông tư 12/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 19/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

08

Thông tư 11/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

09

Thông tư 10/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

10

Thông tư 09/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

11

Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

12

Thông tư 07/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

13

Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

14

Thông tư 37/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

15

Thông tư 05/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

16

Thông tư 03/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

17

Thông tư 04/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

18

Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

19

Thông tư 01/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

20

Thông tư 52/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

Vui lòng đợi
dma