Tra cứu văn bản

797 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
781

Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 1998

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 03/1998/CT-TTG
NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 1998
Trong những tháng cuối năm 1997 và đầu năm 1998, lượng mưa và dòng chảy trên các lưu vực sông trong cả nước thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình nhiều năm, đặc biệt một số vùng ở Trung bộ và Tây Nguyên đã xảy ta thiếu nước, khô hạn nghiêm trọng.

782

Chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 02/1998/CT-TTG
NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay, công tác này càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
783

Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 01/1998/CT-TTG
NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG
CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN
Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

784

Chỉ thị về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1043/1997/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ KIẾN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG TÁC
TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI
Ngày 15/8/1994 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 422/TTg về việc tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước. Chỉ thị khẳng định trách nhiệm của tất cả các cán bộ quản lý và công chức Nhà nước phải học tập ngoại ngữ để nâng cao hơn nữa trình độ của mình trên mức hiện có, phấn đấu đến hết năm 1997 có thể sử dụng ngoại ngữ để tự giao dịch, nghiên cứu tài liệu trong phạm vi chuyên môn hoặc lĩnh vực và địa bàn công tác của mình.

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
785

Chỉ thị về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 853/1997/CT-TTg
NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Nghị quyết số 85/CP-m ngày 11-7-1997 của Chính phủ đã đề ra một số giải pháp cấp bách về chống buôn lậu; ngày 16-7-1997 Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 51-VI đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu và đặt biệt là tình trạng gian lận thương mại để trốn thuế vẫn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng.

786

Quyết định 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
787

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bra-xin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
788

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
789

Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW, CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)
I. MỤC TIÊU
Sau hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36, Chỉ thị 45), công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả quan trọng.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
790

Quyết định 1560/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
____________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
791

Quyết định 461/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
____________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
792

Quyết định 2395/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
___________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
793

Quyết định 806/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
794

Quyết định 2327/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/QĐ-BTC ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc)

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
Căn cứ Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ;

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
795

Quyết định 863/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 05/3/2018 VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2019 VÀ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 (sau đây gọi là Chỉ thị số 07/CT-TTg) của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 (sau đây gọi là Nghị quyết số 35/NQ-CP) về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 (sau đây gọi là Chỉ thị số 26/CT-TTg) của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
796

Quyết định 1459/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG
NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI
THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ
---------------------------

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
797

Thông báo 80/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NĂM 2015 VÀ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về