Tra cứu văn bản

792 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

____________
Số: 36/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long

____________
Số: 36/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

-------
Số: 36/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

-------
Số: 36/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Công văn 405/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
06

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

__________
Số: 16/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

____________
Số: 15/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Chỉ thị 36/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"

------------------
Số: 36/CT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
09

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2008/CT-TTg NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ THỰC THI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ.

Lĩnh vực: Chính sách, Sở hữu trí tuệ Tải về
10

Chỉ thị 36/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2006/CT-TTg NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2006
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ ĐẨY MẠNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
11

Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2005/CT-TTG
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CƠ SỞ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ QUÔC PHÒNG, AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Thực hiện Chỉ thị số 58/TTg ngày 15 tháng 02 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới ", qua 12 năm triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương đã quán triệt, thực hiện và đạt kết quả quan trọng.

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
12

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

đ) Khi có khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương hoặc nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là trong thời gian diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, giao Tổng Thanh tra chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng ở Trung ương yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công dân đi khiếu kiện phải cử người có đủ thẩm quyền đến để phối hợp, bàn biện pháp giải quyết theo tinh thần Chỉ thị số 35/1998/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 1998, Chỉ thị số 05/2001/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2001 và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Chỉ thị 36/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm điểm thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36 /1998/CT-TTG
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU
CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Thông báo 796/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với kết Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Quyết định 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông.
16. Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.
17. Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2004/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2004
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT
NAM
ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
17

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

---------------
Số: 31/CT-TTg
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021
CHỈ THỊ
VỀ ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam

__________
Số: 29/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Thông tư 102/2006/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

THÔNG TƯ
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 102/2006/TT-BQP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36/2005/CT-TTG NGÀY 17/10/2005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CƠ SỞ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ
QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Căn cứ Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN) trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia Tải về
20

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về