Tra cứu văn bản

3.006 kết quả chứa từ khóa: 303/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương

---------------
Số: 338/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC PHẠM BÌNH MINH TẠI CUỘC HỌP KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 CỦA MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
42

Thông báo 328/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

____________
Số: 328/TB -VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
43

Thông báo 327/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

___________
Số: 327/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
44

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

___________
Số: 321/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
45

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

---------------
Số: 320/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LẠNG SƠN

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
46

Thông báo 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

---------------
Số: 318/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH, TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
47

Thông báo 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng

---------------
Số: 316/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
48

Thông báo 315/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

(Thông báo này thay thế Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 19/11/2021)./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan: GTVT, KHĐT, NNPTNT, NV, TC, TNMT, XD, YT, NHNNVN;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
49

Thông báo 313/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

---------------
Số: 313/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
50

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

__________
Số: 312/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
51

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

---------------
Số: 311/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI HỘI NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
52

Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025

---------------
Số: 310/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC NỘI DUNG: HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TÁCH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH DỰ ÁN ĐỘC LẬP; DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025; NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
53

Thông báo 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Thành phố Hải Phòng

---------------
Số: 309/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH SỐ 2, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
54

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

---------------
Số: 305/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
55

Thông báo 304/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19

---------------
Số: 304/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỚI CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
56

Thông báo 298/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

___________
Số: 298/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
57

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện

____________
Số: 296/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Điện lực Tải về
58

Thông báo 290/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

____________
Số: 290/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Công nghiệp, COVID-19 Tải về
59

Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

––––––––
Số: 283/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
60

Thông báo 284/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19

___________
Số: 284/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về