Sắp xếp theo:
01

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

02

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

03

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

04

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

06

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

07

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

08

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

09

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

10

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

11

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

12

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

13

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

14

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

15

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

16

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân công thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

17

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

18

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 28/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018