Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

732 kết quả chứa từ khóa: 2866/QĐ-BTP
01

Quyết định 2866/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Quyết định 2421b/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 474/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

03

Quyết định 2402/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

04

Quyết định 2381/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

05

Quyết định 1754/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

06

Quyết định 1740/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 01/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

07

Quyết định 1696/-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 25/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

08

Quyết định 1603/-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

09

Quyết định 1574/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

10

Quyết định 1525/-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

11

Quyết định 1373/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

12

Quyết định 1379/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

13

Quyết định 1347/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

14

Quyết định 1283/-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

15

Quyết định 1161/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

16

Quyết định 1016/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

17

Quyết định 1023/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

18

Quyết định 1027/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

19

Quyết định 1006/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho cho Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 28/2018/-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

20

Quyết định 1008/-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

Vui lòng đợi