Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 2710/QĐ-BGTVT
01

Quyết định 2710/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ Quyết định 4255/-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về

Ban hành: 17/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

Vui lòng đợi