Tra cứu văn bản

822 kết quả chứa từ khóa: 24/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, COVID-19 Tải về
02

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
06

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
09

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
10

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Quyết định 1100/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Lĩnh vực: Xây dựng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 02/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
14

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
15

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
16

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
17

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
19

Chỉ thị 24/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về