Tra cứu văn bản

1.653 kết quả chứa từ khóa: 235/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1482

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1483

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1484

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1485

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1486

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1487

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1488

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
1489

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1490

Kế hoạch 29/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1491

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1492

Kế hoạch 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1493

Kế hoạch 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1494

Kế hoạch 24/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1495

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1496

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
1497

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1498

Kế hoạch 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1499

Kế hoạch 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1500

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về trọng tâm công tác tư pháp trên địa Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về