Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

252 kết quả chứa từ khóa: 2268/QĐ-KTNN
01

Quyết định 2268/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 03/2019/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

03

Quyết định 02/2019/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

04

Quyết định 910/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

05

Quyết định 590/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

06

Quyết định 479/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

07

Quyết định 476/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

08

Quyết định 475/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

09

Quyết định 01/2019/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

10

Quyết định 31/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

11

Quyết định 03/2018/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

12

Quyết định 02/2018/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

13

Quyết định 2211/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

14

Quyết định 01/2018/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

15

Quyết định 2268/-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 05/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

16

Quyết định 1815/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm tin học

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 19/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

17

Quyết định 1785/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2018

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

18

Quyết định 1766/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

19

Quyết định 1759/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

20

Quyết định 11/2017/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

Vui lòng đợi