Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

41.867 kết quả chứa từ khóa: 2107/QĐ-CTN
01

Quyết định 2107/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

02

Quyết định 2107/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 27/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

03

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 22/12/1992

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

04

Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp

Ban hành: 10/07/1993

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 05/07/1993

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

06

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 23/11/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

07

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 20/04/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

08

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 21/06/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2005

09

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 23/06/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2005

10

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/07/1994

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2005

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 09/11/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2005

12

Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 07/07/1993

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2004

13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

Ban hành: 05/07/1993

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

14

Luật Dầu khí

Ban hành: 06/07/1993

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 23/12/1992

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 22/12/1992

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

17

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 10/05/1997

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2005

18

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 12/11/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2005

19

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 30/12/1993

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2004

20

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 05/07/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2005

Vui lòng đợi
dma