Sắp xếp theo:
01

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

03

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

04

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

05

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

06

Quyết định 21/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phòng Hòa - Thới An

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

07

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014; Khoản 8 Điều 1 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

08

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

09

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

10

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

11

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018