Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
851 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
841

Quyết định 17/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
842

Quyết định 5862/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
843

Quyết định 578/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong công tác cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
844

Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2015
845

Quyết định 3059/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
846

Quyết định 2752/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
847

Quyết định 2297/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/07/2015 về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
848

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
849

Quyết định 922/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
850

Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
851

Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2014
Vui lòng đợi