Tra cứu văn bản

857 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

_______
Số: 19/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
22

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

__________
Số: 16/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
23

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

____________
Số: 15/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
24

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
25
26

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2008/CT-TTg NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2008
VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày 22 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với mục tiêu đến năm 2007 xử lý triệt để 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến năm 2012 trên phạm vi cả nước không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
27

Chỉ thị 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2007/CT-TTg NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Thời gian vừa qua, để phục vụ công tác quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước, bao gồm cả vốn ODA, Nhà nước cho phép các Ban Quản lý dự án được trang cấp trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác thông qua nhiều hình thức đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận điều chuyển.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
28

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2006/CT-TTG
NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆMVỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 – 2010) THEO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
29

Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2005/CT-TTG
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG QUÁN BAR, NHÀ HÀNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG
Để quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, mát sa, tắm hơi v.v…, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, kiện toàn cơ quan quản lý các cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nên đạt được một số tiến bộ, đẩy lùi một bước các biểu hiện tiêu cực.

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
30

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2004/CT-TTG
NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN
NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
Nhờ thành công của đường lối đổi mới và chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng và Nhà nước, nước ta đã vận động, thu hút được một lượng đáng kể vốn ODA phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 1993 đến nay, cam kết ODA năm sau cao hơn năm trước, đạt tổng lượng 25,34 tỷ USD.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 17/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2003/CT-TTG
NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
Trong những năm qua, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý hoạt động hàng hải và bảo đảm trật tự an toàn hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải.
Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2003 đã xẩy ra một số vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng gây tràn dầu làm ô nhiễm môi trường và thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, của nhân dân tại khu vực cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
32

Chỉ thị 17/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2002/CT-TTG
NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH
THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP
Trong hơn hai năm qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp đã có nhiều nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp đã tạo nên một bước chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới tư duy kinh tế, về cải cách hành chính; tạo thêm động lực mới, giải phóng sức sản xuất, huy động nội lực; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

33

Chỉ thị 17/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai "Chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi mũi 2" cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong 2 năm 2002 - 2003

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2001/CT-TTG
NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
"CHIẾN DỊCH QUỐC GIA TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH SỞI MŨI 2" CHO TRẺ EM TỪ 9 THÁNG ĐẾN 10 TUỔI TRONG 2 NĂM 2002-2003
Chương trình Tiêm chủng mở rộng được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 1985 đến nay và đã đạt được những thành quả to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em Việt Nam.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
34

Chỉ thị về việc đối phó với lũ lụt ở đồng bằng Sông Cửu Long

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2000/CT-TTG
NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐỐI PHÓ VỚI
LŨ LỤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Lũ năm 2000 về sớm hơn so với hàng năm gần 01 tháng, lũ lên nhanh và mức nước lũ cao làm các tỉnh đầu nguồn: Long An, Đồng Tháp và An Giang, Kiên Giang bị ngập sâu trong nhiều ngày gây thiệt hại lớn cho lúa Hè - Thu, đường xá, trường học, nhà cửa ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân trong vùng.

35

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/1999/CT-TTG
NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, Xà HỘI VÀ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
36

Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/1998/CT-TTG
NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN LƯƠNG THỰC TRONG NĂM 1998
Từ cuối năm 1997, Chính phủ đã ban hành các cơ chế liên quan đến điều hành xuất khẩu gạo và bảo đảm nguồn vốn vay mua lúa, gạo tạm trữ và xuất khẩu nên thị trường lưu thông và tiêu thụ lúa, gạo trong những tháng đầu năm 1998 diễn ra thuận lợi. Lượng gạo xuất khẩu tăng, lúa hàng hóa trong dân đã được mua ở mức tối đa; giá lúa, gạo tăng, bảo đảm thu nhập có lợi cho nông dân mà không gây tác động xấu đến tình hình cung cầu của thị trường lương thực trong nước.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
38

Công văn 6871/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
39

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

_____________
Số: 16/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
40

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

---------------
Số: 15/CT-TTg
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022
CHỈ THỊ
Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về