Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

26 kết quả chứa từ khóa: 1665/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1665/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 30/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

02

Quyết định 1665/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 28/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

03

Quyết định 1665/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 17/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

04

Quyết định 1665/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 09/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

05

Quyết định 1941/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 31/10/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

06

Quyết định 258/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 22/02/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

07

Thông tư 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

08

Kế hoạch 239/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 16/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

09

Quyết định 959/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

10

Quyết định 929/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

11

Kế hoạch 217/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

12

Quyết định 1230/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

13

Quyết định 566/-BCĐTWĐĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003 ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 08/12/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

14

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và Luật sửa đổi Luật Đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 12/11/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

15

Quyết định 2139/-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003 về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 11/11/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

16

Chỉ thị 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về

Ban hành: 18/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

17

Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 27/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

18

Công văn 3041/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Đề án 1665

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

19

Công văn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

20

Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

Vui lòng đợi