Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.207 kết quả chứa từ khóa: 16/2018/TT-BTTTT
01

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về

Ban hành: 02/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

03

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 14/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

04

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 07/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

05

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 24/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

06

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 13/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

07

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT cuả Bộ Thông tư và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 13/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

08

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

09

Thông tư 16/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 26/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

10

Thông tư 05/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 05/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

11

Thông tư 03/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 24/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

12

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Đầu tư; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 24/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

13

Thông tư 02/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 14/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

14

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

15

Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

16

Thông tư 22/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thống tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

17

Thông tư 20/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

18

Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 26/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

19

Thông tư 18/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 25/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

20

Thông tư 19/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 25/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

Vui lòng đợi