Tra cứu văn bản

10 kết quả chứa từ khóa: 1463/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định 1463/-TTg ngày 22/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 40/-HĐTV của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 843/-HĐTV của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Danh sách thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định 1463/-TTg ngày 29/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ hàng năm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 63/2009/-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 1840/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về