Tra cứu văn bản

20 kết quả chứa từ khóa: 1419/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
03

Quyết định 115/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 1861/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 5768/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 1788/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
11

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Tạc giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Thông tư liên tịch 221/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Công nghiệp Tải về
13

Quyết định 34/2015/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Công văn 1819/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
16

Quyết định 1004/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000)

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
18

Quyết định 1474/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 166/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 496/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về