Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11 kết quả chứa từ khóa: 140/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 140/2017/-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

02

Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

03

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 11/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

04

Quyết định 533/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

05

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 12/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

06

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 14/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

07

Quyết định 103/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

08

Quyết định 2414/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

09

Quyết định 5190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

10

Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

11

Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

Vui lòng đợi