Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.269 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

02

Nghị định 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 23/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

03

Thông tư 14/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

04

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

05

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

06

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

07

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

08

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

09

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

10

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

11

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 19/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

12

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 14/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

13

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 07/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

14

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 23/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

15

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 20/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

16

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 19/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2020

17

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 18/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

18

Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về

Ban hành: 18/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

19

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 18/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

20

Thông tư 14/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Vui lòng đợi