Tra cứu văn bản

10 kết quả chứa từ khóa: 1366/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 2560/-BCĐ của Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam" về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thành, giữ chức Trợ lý đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về