Tra cứu văn bản

877 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

------------------
Số: 13/2010/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
42

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

-------
Số: 13/2022/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
43

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, K12.

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
44

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Bố trí nhân sự đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu do ngành mình quản lý thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp, đồng bộ dữ liệu vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung.
Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
1. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước

- TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban KT-NS (HĐND TP);

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
46

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2021 và thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
47

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)

-------
Số: 13/2021/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
48

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 56/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

_________
Số: 13/2021/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
49

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Sở TP;
- Công báo TP, Báo HP, Đài PTTH HP;

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi Điều 10 của Quy định về phối hợp, phân cấp quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

_________
Số: 13/2021/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
51

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

________
Số: 13/2020/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
52

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT&TH Quảng Bình;

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
53

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại Thành phố Hải Phòng

- Đoàn ĐBQH thành phố HP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Báo HP, Đài PT & TH HP, Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- CPVP UBND TP;

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
54

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ sở DLQG về PL (Sở Tư pháp);

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
55

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

___________
Số: 13/2020/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
56

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
57

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; Sở Tư pháp;
- UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND các huyện, TX, TP sao gửi);
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
58

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

--------
Số: 13/2020/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
59

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

3.3
Từ ngã tư nhà thờ Thanh Bình đến mương nước (hết thửa 714, tờ bản đồ 13)
320
1,25
3.4

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
60

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các Phòng: CBTH, TH;
- Lưu: VT, KTGT.

Lĩnh vực: Giao thông Tải về