Tra cứu văn bản

866 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
841
842

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
843

Quyết định 209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
844

Quyết định 652/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
845

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
846

Quyết định 863/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
847

Quyết định 367/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
848

Quyết định 3922/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
849

Kế hoạch 186/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU Chương trình hành động 21-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
850

Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thưc hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
851

Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
852

Quyết định 4246/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
853

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
854
855

Quyết định 3418/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
856

Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
857

Quyết định 13/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
858

Quyết định 2297/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/07/2015 về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
859

Quyết định 215/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
860

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về