Tra cứu văn bản

866 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện CT 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện NQ 13/2002/2003 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới ...

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
42

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
43

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
44

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
46

Chỉ thị 13/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
47

Công văn 3628/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
48

Công văn 638/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Quyết định 08/QĐ-TTg về kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
49

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
51

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
52

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
53

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
54

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
55

Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
56

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
57

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, COVID-19 Tải về
58

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
59

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
60

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về