Tra cứu văn bản

866 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 4661/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
22

Công văn 1322/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
23

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
24

Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
25

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
26

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
27

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
28

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
29

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
30

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
31

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
32

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
33

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
35

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
36

Kế hoạch 693/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
37

Chỉ thị 13/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
38

Chỉ thị 13/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
39

Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
40

Chỉ thị 13/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về