Tra cứu văn bản

1.419 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022


- Báo cáo cần nêu bật được 2 điểm nhấn rất quan trọng, 2 thời điểm chuyển hướng chiến lược của công tác phòng, chống dịch COVID-19 quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội, vận mệnh sống còn của đất nước, của dân tộc trong thời bình, bằng việc ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 ban hành quy định tạm thời thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

________
Số: 126/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
03

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

_______
Số: 126/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
04

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

---------
Số: 126/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
05

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
06

Kế hoạch 4976/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
5. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 126/NQ-CP và các quy định của pháp luật về PCTN;
Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP và các quy định của pháp luật về PCTN.
Chủ trì tham mưu thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin, Báo Giao thông.

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
07

Quyết định 318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 (Nghị quyết số 126/NQ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP với những nội dung sau:

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
08

Quyết định 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Quyết định 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
10
11

Kế hoạch 3694/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

c) Không hỗ trợ đối tượng đã được hưởng chính sách đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP); không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thì chỉ giải quyết hỗ trợ theo chính sách cao nhất.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
14

Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà và cộng đồng, kịp thời đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tế.
đ) Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP, số 105/NQ-CP, số 116/NQ-CP, số 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp, chính sách phù hợp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi, không nơi nương tựa do đại dịch COVID-19.

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, COVID-19 Tải về
15

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
16

Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022

b) Khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (thay thế các Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức); Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019).

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

51
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
Tháng 1
Bộ NV
52

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
18

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
19

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

_______
Số: 99/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

______
Số: 50/NQ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về