Tra cứu văn bản

1.419 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
03

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
04

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
05

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
06

Kế hoạch 4976/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
07

Quyết định 318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
08

Quyết định 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Quyết định 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
10
11

Kế hoạch 3694/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
14

Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, COVID-19 Tải về
15

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
16

Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
18

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
19

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về