Tra cứu văn bản

168 kết quả chứa từ khóa: 12/CT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2017

----------
Số: 16/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
22

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

-------
Số: 14/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
23

Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016

-------
Số: 06/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
24

Chỉ thị 21/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương

-------
Số: 21/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
25

Chỉ thị 19/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

-------
Số: 19/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
26

Chỉ thị 17/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương

Giao Vụ Tổ chức cán bộ
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã đăng ký trong Quyết định số 12000/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, quán triệt những nội dung trong Quyết định số 5733/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2013 ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Công Thương giai đoạn 2013 – 2015; trọng tâm là công tác tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá rà soát cơ cấu tổ chức tại các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
27

Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015

-------
Số: 16/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

--------
Số: 12/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
29

Chỉ thị 33/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

--------
Số: 33/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Chỉ thị 11/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu

- Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;
- Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản;
- Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BCT và Thông tư số 45/2011/TT-BCT;

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương

-------
Số: 09/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
32

Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

______
Số: 12/2022/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
33

Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên

Nguyễn Hồng Diên
QCVN 12 - 4:2021/BCT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ BỘT KHÔNG CÓ TNT DÙNG CHO LỘ THIÊN
National technical regulation on explosive - Powder explosive without TNT use in open-cast
LỜI NÓI ĐẦU

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
34

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

--------------
Số: 09/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
35

Thông tư 12/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

+ Thực hiện các bước kiểm định như quy định tại Mục 9.1.
- Trường hợp sau khi máy biến áp phòng nổ không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn và thực hiện các bước kiểm định như quy định tại Mục 9.1.”
g) Thay thế Phụ lục đính kèm QTKĐ 11-2017/BCT bằng Phụ lục đính kèm Thông tư này.
4. QTKĐ 12-2017/BCT - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động động cơ điện phòng nổ được sửa đổi, bổ sung như sau:

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Công nghiệp Tải về
36

Chỉ thị 13/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

----------------
Số: 13/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
37

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

-------------
Số: 09/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
38

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

-------------------
Số: 08/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Chỉ thị 07/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Để tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; công văn số 73/TTg-KTN ngày 12 tháng 01 năm 2012 về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới; công văn số 57/BCĐ-QLTT ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng nhân dịp Tết Nhâm Thìn và năm 2012 của Trưởng ban chỉ đạo 127TW - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Hiệp hội gas Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối phối hợp thực hiện nghiêm túc các công việc sau đây:

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
40

Thông tư 12/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

-----------------
Số: 12/2019/TT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về