Sắp xếp theo:
01

Quyết định 2811/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 22/12/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

02

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

03

Quyết định 1611/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định tạm thời về quản lý và sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/08/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

04

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/05/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

05

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

06

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố năm 2009

Ban hành: 23/01/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2009

07

Quyết định 11/2009/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/01/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

08

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009