Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 06/2017/TT-BKHĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
02

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
03

Quyết định 152/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
04

Quyết định 10/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
05

Chỉ thị 20/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2020
06

Chỉ thị 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
07

Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
Vui lòng đợi