Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 20/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

02

Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013

Ban hành: 09/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

03

Chỉ thị 05/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành ngân hàng

Ban hành: 21/12/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2007

04

Chỉ thị 04/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 16/11/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2006

05

Chỉ thị 03/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 26/09/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2006

06

Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 23/05/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2006

07

Chỉ thị 01/2006/CT-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước

Ban hành: 04/01/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2006