Tra cứu văn bản

966 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
23

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
24

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
25

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
26

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
27

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
28

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
29

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
32

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
33

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính, An ninh quốc gia Tải về
34

Công văn 641/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
35

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/09/2012 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
36

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
37

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
38

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp Iuật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
40